Kyoto Sanga - Players 2009BACK TO LOTYH
Football Metadata AnalysisGOALKEEPERS

1 Naohito Hirai
21 Yuichi Mizutani
29 Tatsuya Morita
30 Kenya Matsui

DEFENDERS

2 Yasumasa Nishino
3 Sidiclei
4 Hiroki Mizumoto
5 Kazuki Teshima
6 Yuta Someya
8 Yusuke Nakatani
14 Lee Jung-Soo
19 Shun Morishita
24 Tatsuya Masushima
26 Makoto Kakuda

MIDFIELDERS

7 Yuto Sato
10 Diego
15 Hiroki Nakayama
16 Jun Ando
17 Taisuke Nakamura
18 Koken Kato
22 Daigo Watanabe

FORWARDS

9 Yohei Toyoda
11 Takenori Hayashi
13 Atsushi Yanagisawa
20 Paulinho
23 Atsutaka Nakamura
25 Dan Howbert
27 Takumi Uesato
28 Kim Seng-Yong
31 Takumi Miyayoshi
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy